Yüksek Lisans-Doktora Programı

/Yüksek Lisans-Doktora Programı
Yüksek Lisans-Doktora Programı 2013-06-03T16:14:30+00:00

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Kaynak, http://www.sagbilens.ankara.edu.tr/iceriki.php?id=3.4

Yüksek Lisans Programlarının Genel Tanımı
Enstitümüzde tezli yüksek lisans öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel bir araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirmeve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Öğrenim süresi, dört yarıyıldır. Tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrenciye en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Tezli yüksek lisans öğretimi iki dönemden oluşmaktadır. Enstitü anabilim dalı akademik kurulu öğrencinin bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tercihini dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman atamasını gerçekleştirir.

1. Ders Dönemi : Ders döneminde öğrenciler,en az 24 en fazla 36 kredilik dersi, 4.00 tam not üzerinden en az 2.0 puan ile başarmalı ve en az 1 seminer sunmalıdır.Öğrencilerin 2 yarıyıl içinde dersleri tamamlaması önerilmektedir.

2. Tez çalışma ve Tez Savunma Dönemi : Öğrenci, ikinci yarıyılın sonuna kadar tez proje önerisini hazırlayarak, dinleyicilere açık olarak sunar. Anabilim dalı akademik kurulunca kabul edilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan tez proje önerisi en geç 6. yarıyılın sonuna kadar tamamlanmak zorundadır. Yüksek lisans tez savunma jürisi, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumu veya başka bir anabilim dalıöğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Tezi iki defa reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi başarılı bulunan öğrenci “Bilim Uzmanı” ünvanı alır.

      Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, 30 krediden az olmamak üzere en fazla 42 krediden ve dönem projesinden oluşur. Öğrenim süresi en fazla 6 yarıyıldır.Danışman, en geç birinci yarıyıl sonunda anabilim dalı akademik kurul önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Dönem projesinin hazırlanması, kabulü ve savunması tezli yüksek lisans programları ile benzerdir.Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere “Bilim Uzmanı” ünvanı verilir.

ylisans

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları
1- lisans genel not ortalaması 100 puan üzerinden en az 65 olmalıdır(4 .00 not üzerinden 2.0 puan)
2- LES’den en az 45veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 puan almalıdır. Bu sınavların eş denkliği olarak, uluslararası geçerliliği bulunan “Graduate Record Examination-GRE” sınavının sözel (verbal) ve sayısal(quantitative) bölümlerinden en az 950, analytical writing bölümünden en az 3,5alan adaylar anılan sınavlardan muaf tutulurlar.
3- Ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında başarılı olmak
4- Referans mektubu sunmak
5- Hedeflerini belirten kompozisyon yazmak
Yukarıda, genel anlamda belirtilen başvuru koşullarına ek olarak istenen diğer koşullar her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında kontenjan ilanı ile birlikte belirtilmektedir.

Yüksek Lisans Öğrenimi Süresince Dikkat Edilmesi Gerekli Durumlar
1- Danışman önerisi ile alınacak dersleri ders bildirim formuna doldururken ders kodlarına ve kredilerine dikkat edilmelidir.
2- Yarıyıl sonu ders final sınavlarına girebilmek için teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam şartı vardır.
3- Her ders için başarı baraj notu 100 üzerinden 70’dir.
4- Yüksek lisans eğitiminde bütünleme sınavı yoktur. Başarısız olunan dersin tekrarı gerekir.
5- Tezli yüksek lisans öğrencileri en az 24, en fazla 30 kredilik ders almalıdır.
6- En az bir seminer hazırlayıp, sunmak zorunludur.
7- Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu süre içinde gerekli koşulları sağlayamayan ve tez sınavına giremeyenlere, anabilim dalı akademik kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.
8- Ders dönemi bittikten sonraki yarıyıl başına kadar tez projesinin enstitüye sunulması gerekir.
9- Yüksek lisans tezi “tez yazım kuralları” kitapçığına uygun olarak hazırlanmalıdır. Yüksek lisans tez jürisi önünde yapılan tez savunmasında başarılı olan öğrenci, tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını sınava giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmelidir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile tezi onaylanan öğrenci, yüksek lisans diploması almaya hak kazanır.
10- Tez jürisi tarafından tezinin düzeltilmesi istenen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmelerini yapıp yeniden sınava girer.
11- Tezsiz yüksek lisans öğrencileri en az otuz, en fazla kırk iki kredilik ders almalıdır.
12- Tezsiz yüksek lisans öğrencileri dönem projesi hazırlamak ve başarılı olmak zorundadırlar.
13- Tezsiz yüksek lisans öğrencileri derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamladıktan sonra yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.
14- Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla 6 yarıyıldır.

DOKTORA PROGRAMI

Kaynak, http://www.sagbilens.ankara.edu.tr/iceriki.php?id=3.3

Doktora Programlarının Genel Tanımı
Enstitümüzde doktora programlarının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ileirdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktoraöğrenimi süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Tezini bu süreler içinde tamamlayamayan öğrencilere anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Enstitü anabilim dalı akademik kurulu öğrencinin bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tercihini dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman atamasını gerçekleştirir. Enstitü anabilim dalı akademik kurulu öğrencinin bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tercihini dikkate alarak en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar danışman atamasını gerçekleştirir Doktora öğrenimi yapısal olarak üç aşamadan oluşmaktadır.       

1. Ders Dönemi : Bu dönemde öğrencilerin, çalışma alanları ile ilgiliileri düzeyde klinik, laboratuar ve uygulama becerisine sahip olmaları ve derinlemesine ve genişliğine bilgi ile donanmaları istenmektedir. Ders döneminde öğrenciler,4 yarıyıl içinde en az 36 en fazla 42 kredilik dersi, 4.00 tam not üzerinden en az 2.5 puan ile başarmalı, en az 2 seminer sunmalı ve en az 10 saatlik alan uygulaması dersini başarmalıdır. Bu dönemde öğrencilerin, Bilim Etiği ve Tarihi, Eser oluşturma İlkeleri ve Metodoloji, İletişim Becerileri ve Laboratuar Hayvanlarına Yaklaşım konularında da ders almaları teşvik edilmektedir.

2. Yeterlilik Dönemi: Amaç, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğinebilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Ders dönemini başarı ile tamamlayan, yabancı dil koşulunu yerine getiren öğrenciler, beş kişilik bilim jürisi önünde yeterlilik sınavına girerler. Sınavı iki defa başaramayan öğrencilerin kaydı silinir. Sınavın başarılmasını izleyen 6 ay içinde adayın çalışacağı tez konusu ile paralel disiplinlerarası özelliğe sahip 3 kişilik tez izlemekomitesi oluşturulur. Bu dönem içinde, aday orijinal bir tez projesi hazırlar ve hazırlamış olduğu tez projesini daha önce kurulmuş olan tez izleme komitesi ve diğer öğretim elemanları önünde savunur. Tez konularının, ülkemizin ve Avrupa Araştırma Alanının öncelikli konularından seçilmesi önerilmektedir(Temel araştırmalar, sanayiye yönelik araştırmalar) .

3. Tez Çalışma ve Tez Savunma Dönemi : Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Bu toplantılarda öğrencinintez çalışması ile ilgili yaptığı uygulamalar vebir sonraki dönemde yapacağı çalışma planı değerlendirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir. Doktora tez savunma jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Tezi iki defa reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi başarılı bulunan öğrenci “Bilim Doktoru” ünvanı alır. Doktora adaylarının, doktora öğrenimleri süresince çalışma veya tez alanları ile örtüşen en az bir yayın üretmesi, bu yayının bilimsel etkinliği yüksek ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanması ve teze eklenmesi gereklidir. 

doktora

Şekil 1. Doktora programlarının şematize genel tanımı.

Doktora Programlarına Başvuru Koşulları
Lisansüstü programlara , ülke genelinde merkezi olarak gerçekleştirilen Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı(LES) sonuçları, lisans başarı düzeyi ve tezsiz yüksek lisans programları dışında adaylarda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisi aranır. Lisans eğitim süresi 5 yıl ve daha fazla olan yüksek öğretim kurumu mezunları(diş hekimliği, tıp hekimliği, veteriner hekimliği, eczacılık fakültesi)doğrudan doktora programlarına başvurabilirken, dört yıllık lisans öğrenimine sahip adaylar, yüksek lisans programlarını tamamladıktan sonra doktora programlarına başvurabilirler.

1- lisans genel not ortalaması 100 puan üzerinden en az 65 olmalıdır(4 .00 not üzerinden 2.0 puan)
2- LES’den en az 45veya Tıpta Uzmanlık sınavından en az 50 puan almalıdır. Bu sınavların eş denkliği olarak, uluslararası geçerliliği bulunan “Graduate Record Examination-GRE” sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden en az 950, analytical writing bölümünden en az 3,5alan adaylar anılan sınavlardan muaf tutulurlar.
3- Ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında başarılı olmak
3- Referans mektubu sunmak
4- Hedeflerini belirten kompozisyon yazmak

Yukarıda, genel anlamda belirtilen başvuru koşullarına ek olarak istenen diğer koşullar her eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında kontenjan ilanı ile birlikte belirtilmektedir.

Doktora Öğrenimi Süresince Dikkat Edilmesi Gerekli Durumlar
1- Danışman önerisi ile alınacak dersleri ders bildirim formuna doldururken ders kodlarına ve kredilerine dikkat edilmelidir
2- Yarıyıl sonu ders final sınavlarına girebilmek için teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine devam şartı vardır.
3- Her ders için başarı baraj notu 100 üzerinden 75’dir.
4- Doktora eğitiminde bütünleme sınavı yoktur. Başarısız olunan dersin tekrarı gerekir
5- Ders aşamasında en az 10 saatlik alan uygulaması dersi alınmalı ve başarılmalıdır. (2005-2006 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılı itibaren)
6- Öğrenci en bir dersi farklı anabilim dalı veya enstitüden almalıdır. (2005-2006 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılı itibaren)
7- Enstitü tarafından açılan entegre “Bilim Etiği ve Bilim Tarihi” dersi araştırma görevlileri için zorunlu derstir
8- Her öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlilik sınavına girmek zorundadır
9- Yeterlilik sınavı, yılda iki kez enstitü kurulunun belirleyeceği tarihlerde yapılır
10- Doktora yeterlilik sınavına girmek için;
  A- ÜDS (veya eşdeğer diğer yabancı dil sınavlar)’den 100 üzerinden en az 50 puan almak
  B- Zorunlu dersleri başarı ile tamamlamak ve en az 36 kredilik ders yükünü doldurmuş olmak
  C- En az iki seminer hazırlayıp, sunmak, gerekir.
11- Yabancı dil sınavından girip, başarısız olan öğrenciye; enstitü yönetimkurulunca bir takvim yılı ek süre verilebilir. Bu süre, öğrenim süresine dahil edilmez.
12- Ek süre sonunda yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrencinin kaydı silinir
13- Yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra bir ay içinde anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile “tez izleme komitesi –TİK” kurulur. Tez izleme komitesi; tez danışmanı dahil, biri anabilim dalı dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Doktora tez savunma jürisinde bu öğretim üyeleri bulunur
14- Yeterlilik sınavında başarılı olduktan sonra en geç 6 ay içinde, doktora öğrencisi tez projesini hazırlayıp, tez izleme komitesi önünde tez önerisini savunmak zorundadır. Tez önerisi kabul edildikten sonra tez izleme komitesi yılda iki kez toplanarak, öğrencinin tezi ile ilgili sunduğu raporları görüşür ve başarılı ya da başarısız olarak değerlendirir.
15- Yeterlilik sınavından başarılı olduktan sonraki 6 ay içinde tez izleme komitesi ve tez projesi birlikte enstitü yönetim kurulunasunulabilir.
16- Tez önerisi iki kez reddedilen ve tez izleme komitesi tarafından üstü üste iki kezya da aralıklı üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.
17- Doktora tezi “tez yazım kuralları” kitapçığındaki ilkelere uygun olarak yazılmalıdır.
18- Doktora öğrencileri eğitimleri süresince en az bir defa ulusal veya uluslararası kongrelere sözlü sunum veya poster bildirisi ile katılmalı ve en az bir yayını ulusal veya uluslararası geçerliliği olan hakemli bir dergide yayımlamalıdır. (2005-2006 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılı itibaren)
19- Tezini tamamlayan öğrenci, doktora tez jürisi önünde tez savunmasına alınır.
  A- Tez savunmasında başarılı öğrenci doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmelidir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile tezi uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.
  B- Tez savunma sınavında tezinin düzeltilmesi istenen öğrenci, en geç altı ay içinde düzeltmeleri yapıp yeniden sınava girer.
  C- Tez savunma sınavında tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

X