YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek Lisans Programlarının Genel Tanımı

Tezli yüksek lisans öğretiminin amacı, öğrencinin bilimsel bir araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirmeye yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. [MADDE 29(1)] Tezli yüksek lisans programı için öğrenim süresi iki yıl, azami süre ise üç yıldır. [(2)] Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Tezli yüksek lisans öğretimi iki dönemden oluşmaktadır. Enstitü anabilim dalı akademik kurulu öğrencinin bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tercihini dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman atamasını gerçekleştirir.

  1. Ders Dönemi:Ders döneminde öğrenciler, en az 24 kredilik ve 56 AKTS’ lik dersi (en az 7 dersi), 4.00 tam not üzerinden en az 2.75 puan ile başarmalı ve en az 1 seminer sunmalıdır.
  2. Tez çalışma ve Tez Savunma Dönemi:2 dönem alınacak olan Uzmanlık Alan dersi ve tez projesinden oluşur. Öğrenci, tez proje önerisini hazırlayarak, dinleyicilere açık olarak sunar. Anabilim dalı akademik kurulunca kabul edilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan tez proje önerisi en geç 6. yarıyılın sonuna kadar tamamlanmak zorundadır. Yüksek lisans tez savunma jürisi, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumu öğretim üyesi olmak üzere üç kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Tezi başarılı bulunan ve iki dönem Uzmanlık Alan Dersi alan öğrenci tezli yüksek lisans programını tamamlamış olur.

 

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı, 30 krediden ve 90 AKTS den az olmamak üzere en az 10 dersten ve dönem projesinden oluşur. [MADDE 35(1)] Tezsiz yüksek lisans programı için öğrenim süresi iki yıl, azami süre ise üç yıldır. [(2)] Tezsiz yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile dönem projesi hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Danışman, en geç birinci yarıyıl sonunda anabilim dalı akademik kurul önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Dönem projesinin Akademik Kurul önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Dönem sonunda danışmana sunulur. Dönem projesi başarılı bulunan öğrenci tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olur.

MEZUNİYET SONRASI DOKTORA PROGRAMI

Doktora programlarının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora öğrenimi süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yıl, azami süre ise altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için beş yıl, azami süre ise dokuz yıl olup uygulamaya ilişkin düzenleme konusunda Senato yetkilidir. Doktora programını tamamlayabilmek için tez önerisinin kabulünden sonra altı ay ara ile yapılacak en az iki tez izleme komitesi toplantısında başarılı olunması gerekir. Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır. Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğrenciye, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46. maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Enstitü anabilim dalı akademik kurulu öğrencinin bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve tercihini dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman atamasını gerçekleştirir.  Doktora öğrenimi yapısal olarak üç aşamadan oluşmaktadır.

  1. Ders Dönemi:Bu dönemde öğrencilerin, çalışma alanları ile ilgili ileri düzeyde klinik, laboratuvar ve uygulama becerisine sahip olmaları ve derinlemesine ve genişliğine bilgi ile donanmaları istenmektedir. Ders döneminde öğrenciler, 4 yarıyıl içinde en az 21 kredilik ve 70 AKTS lik dersi başarmalı, en az 1 seminer sunmalı ve 2. yarıyıldan itibaren en az 3 dönem 24 AKTS lik Uzmanlık Alan dersini başarmalıdır. Bu dönemde öğrencilerin, Bilim Etiği ve Bilim Tarihi dersini ve başka bir anabilim dalından veya yüksek öğretim kurumundan en az 1 ders alıp başarılı olmaları gereklidir. Başarı puanı 4.00 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavlarında başarılı sayılmak için doktora öğrencilerinin en az 3.00 almaları gerekir.
  1. Yeterlilik Dönemi:Amaç, öğrencinin temel ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Ders dönemini başarı ile tamamlayan, yabancı dil koşulunu yerine getiren öğrenciler, beş kişilik bilim jürisi önünde yeterlilik sınavına girerler. Sınavı iki defa başaramayan öğrencilerin kaydı silinir. Sınavın başarılmasını izleyen 6 ay içinde adayın çalışacağı tez konusu ile paralel disiplinler arası özelliğe sahip 3 kişilik tez izleme komitesi oluşturulur. Bu dönem içinde, aday orijinal bir tez projesi hazırlar ve hazırlamış olduğu tez projesini daha önce kurulmuş olan tez izleme komitesi ve diğer öğretim elemanları önünde savunur. Tez konularının, ülkemizin ve Avrupa Araştırma Alanının öncelikli konularından seçilmesi önerilmektedir (Temel araştırmalar, sanayiye yönelik araştırmalar).
  1. Tez Çalışma ve Tez Savunma Dönemi:Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Bu toplantılarda öğrencinin tez çalışması ile ilgili yaptığı uygulamalar ve bir sonraki dönemde yapacağı çalışma planı değerlendirilir. Doktora tez savunma jürisi, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde kişisel raporlarını hazırlayarak toplanır ve öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Sınavın tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “red” veya “düzeltme” kararını gerekçeli olarak verir. Tezi başarılı bulunan öğrenci “Doktor” unvanı alır. Doktora adaylarının, doktora öğrenimleri süresince çalışma veya tez alanları ile örtüşen en az bir yayın üretmesi, bu yayının bilimsel etkinliği yüksek ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlanması ve teze eklenmesi gereklidir.

Doktora öğreniminde; Toplam 21 ulusal kredi, en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterliğe hazırlık çalışması, tez çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale ya da DOI numarası alınmış elektronik ortamda basılmış makale ya da kitap veya kitap bölümü olmak üzere…Bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

  • 240 AKTS kredisinin; 120 AKTS kredisi dersler, seminer, uzmanlık alan dersi ve yeterliğe hazırlık çalışması
  • 120 AKTS kredisi; uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur

Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının; Lisans diploması TUS temel tıp puanı 50’den az olmamak koşuluyla veya ALES’in sayısal puan türünde 55’den az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir. Değerlendirme; TUS/ALES puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının %20’si, yazılı bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Aşamaları, Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü web sayfasında detaylı olarak paylaşılmıştır. Bologna süreçlerine uygun olarak yürütülen doktora programlarının değerlendirmeleri ve tüm bilgi girişleri https://obs.ankara.edu.tr/account/login?returnurl=/ sayfasından yapılmaktadır.

Kaynak: http://sagbilens.ankara.edu.tr/is-akisi/ 

Multidisipliner Dallar arasında ise Sinir Bilimleri Doktora eğitimi ile Gıda, Beslenme ve Klinik Beslenme  Master Programları yer almaktadır.

Öğrenci Kontenjanları ve Başvuru Koşulları;

http://sagbilens.ankara.edu.tr/kontenjan-ve-basvuru-kosullari/  adresinden ulaşabilirsiniz.