Yönetim Şeması

/Yönetim Şeması
Yönetim Şeması 2017-10-30T23:02:51+03:00

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda Dekan, Dekan Yardımcıları, Fakülte Kurulu ve

Fakülte Yönetim Kurullarının görevleri, atanma ve çalışma esasları tanımlıdır.
(www.yok.gov.tr/content/view/462/183/lang.tr, erişim tarihi 20.07.2012)
Dekan:
Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden
veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve
normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.
Dekanın görev, yetki ve sorumlulukları:
1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve
fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında
rektöre rapor vermek,
3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek,
fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra
rektörlüğe sunmak,
4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini yapmak,
5. Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
Dekan fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde
kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.


Fakülte Kurulu:
Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.
Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:
1. Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle
ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak.
2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.
3. İlgili kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
 
Fakülte Yönetim Kurulu:
Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç
profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.
Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup
aşağıdaki görevleri yapar:
1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım
etmek,
2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,
3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
4. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara
ait işlemleri hakkında karar vermek,
6. İlgili kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu’nda alınan kararlar ilgili kanun ve
yönetmelikler kapsamında onaylayacak makama göre Üniversite Yönetim Kurulu’na veya
Senato’ya yönlendirilerek ya da Fakülte içinde uygulamaya konularak işleyiş sağlanmaktadır.
AÜTF’de iki dekan yardımcısı bulunmaktadır.

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X