Yasa ve Yönetmelikler

/Yasa ve Yönetmelikler
Yasa ve Yönetmelikler 2017-01-27T15:34:21+03:00

http://www.yok.gov.tr/web/guest/mevzuat

 

 

(27.10.2015 tarihinde güncellenmiştir.)

 

T.C. ANAYASASI’NIN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

 

 

Yükseköğretim Kanunu (2547)

 

Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)

 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)

 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun

 

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

 

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)

 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278)

 

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun(5978)

 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6225)

 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6353)

 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6307)

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124)
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükümünde Kararname
Adalet Bakanlığının Teşkilatve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamelerinde Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

 

Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

 

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

 

6 Mayıs 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları

 

23 Haziran 2012 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararları

 

 

Tıpta Uzmanlık Tüzüğü (Mülga)

 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk – Kazak Üniversitesi Tüzüğü

 

Manas Kırgızistan – Türkiye Üniversitesi Tüzüğü

 


A. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

 

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği (Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik)

 

Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

 

 

B. ÜNİVERSİTELERARASI KURUL

 

Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik

 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik

 

Üniversitelerarası Kurul’un ve Kurul’a Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği

 

 

 

 

C. AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

2809 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmelik

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

 

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

 

Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği

 

Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

 

 

D. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Açık Yükseköğretim Yönetmeliği

 

Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

 

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik

 

Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

Üniversitelerarası İletişim ve Bilgi Teknolojilerine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği

 

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği

Click here for the Unofficial English Translation of the Regulation on Recognition and Equivalence of Foreign Higher Education Diplomas

 

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

 

 

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik

 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik

 


E. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik

 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerive Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik


Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

Üniversiteler Yayın Yönetmeliği

 

Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

 

Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

 

 

 

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik (Not:08.06.2015 Tarih 29736 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik  İle Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

 

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği (Not:23.07.2015 Tarih 29423 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği İle Yürürlükten Kaldırılmıştır.)

 

Yüksek Öğretim Kurumlarının Bakanlıklar İle Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliği (Not: Yürürlüğe konulması hakkındaki yönetmelik 06-07-2015 tarih 2015-7975 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 2984 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarını Belirten Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

 

2809 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

 

Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik

 

41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Geçici 2. Maddesine Göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları İle İlgili Yönetmelik

 

Enformatik Millî Komitesi Yönetmeliği

 

Özel Statülü Üniversiteler Üst Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönetmelik

 

Stratejik Araştırma ve Etüdler Millî Komitesi Yönetmeliği

 

Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliği

 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kuruluş İşleyiş ve Görev Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

 

Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X