Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Misyonu
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurduğu ilk tıp fakültesi olmanın bilinciyle; donanımlı hekimler ve sağlık çalışanlarıyla birlikte, en iyi sağlık hizmetini sunmak, bilimsel araştırmalar yapmak ve tıp eğitimindeki öncü konumunu geliştirerek sürdürmektir.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin Vizyonu

Gelişmiş eğitim, araştırma ve hizmet sunum ortamına sahip olarak Türkiye ve Dünya’da tanınan ve tercih edilen sağlık kuruluşlarından biri olmaktır. AÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitimi programının amacı, tıp alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, eğitim bilimlerindeki yenilik ve uygulamalar ve toplum sağlığındaki değişimler doğrultusunda tanımlanmakta ve sürekli geliştirilmektedir. Mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amaç ve program yeterlikleri en son olarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Bologna Süreci’ne uyum sağlayacak şekilde gözden geçirilerek, geliştirilmiştir.

AÜTF Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminin Amacı:
Ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan; araştırmacı ve sorgulayıcı olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir.
AÜTF mezuniyet öncesi tıp eğitimi, tıp eğitimindeki Ulusal Çekirdek Müfredatı karşılayan, öğrenci merkezli, topluma, probleme ve yeterliğe dayalı, sistematik ve entegre bir eğitim modelidir. Bu model çerçevesinde altı yıllık eğitim üç aşamalı yapılandırılmıştır:
1. Klinik Öncesi Dönem (Dönem I, II, III)
2. Klinik eğitim (Dönem IV ve V)
3. İntörnlük Dönemi (DönemVI)
Klinik öncesi dönem, vücudun normal yapı ve işlev bilgisi, fizyopatolojik mekanizmalar, klinik semiyoloji, iletişim ve temel mesleki beceriler, kanıta dayalı tıp bilgi ve becerilerini kuramsal ve uygulamalı dersler ile kazandırarak öğrencileri klinik eğitime hazırlamayı amaçlamaktadır. Klinik öncesi eğitim programı, küçük ve büyük gruplarda, klinik ortamlarda, laboratuarlar, iletişim ve mesleksel beceri laboratuarı, bilgisayar laboratuarı ve toplum içinde yürütülmektedir. Bu dönemde, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ), sunum, laboratuar uygulamaları, küçük gruplarda standardize hastalar, maket ve modellerle mesleksel beceri ve iletişim becerileri uygulamaları, klinik ortamda mesleksel beceri uygulamaları, bilgisayara dayalı uygulamalar, proje tabanlı uygulamalar, olgu çalışmaları, alan çalışması ve bağımsız çalışma öğrenme-öğretme yöntemleri kullanılmaktadır. Öğrenci başarılarının ölçülmesi çoktan seçmeli testler, nesnel yapılandırılmış laboratuvar sınavları, maket, model ve standardize hastalarla uygulamaları içeren Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlar, PDÖ performansının değerlendirilmesi, araştırma projesi ve sunumunun değerelendirilmesi, alan çalışması uygulamaalrının ve raporunun değerlendirilmesi yoluyla yapılmaktadır.
Klinik eğitim dönemi, klinik ortamlarda gerçek hastalarla uygulamalara ağırlık verecek şekilde yapılandırılan klinik stajlar ve bunları destekleyecek yarıyıllık teorik dersler şeklinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin başarıları sözlü sınavlar, çoktan seçmeli testler, öğrenci karneleri ile değerlendirilmektedir.
İntörnlük dönemi, öğrencilerin sağlık ekibi içinde aktif olarak çalışarak ve mesleki yeterliklerde yetkin hale gelerek mesleki yaşamlarına hazırlanmalarını sağlayan eğitim dönemidir.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’de her eğitim döneminde zorunlu ders ve stajlara ilaveten seçmeli dersler ve klinik stajlar yer almaktadır. Seçmeli ders/stajlar ile, öğrencilere ilgi duydukları tıp ve tıp ile ilgili alanlarda derinlemesine öğrenme fırsatı yaratılmaktadır.  
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitimi Programında, problem dayalı öğrenme, küçük grup çalışmaları, projeye dayalı öğrenme, bilgisayara dayalı öğrenme, maket ve modellerle uygulama, standardize hastalarla uygulama, canlandırma (role play), hasta başı uygulamalar, laboratuar uygulamaları, sunum, olgu tartışmaları, paneller ve alan çalışması olmak üzere küçük ve büyük gruplar halinde çok çeşitli öğrenme/öğretme yöntemleri kullanılmaktadır.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programında öğrencilerin öğrenme kazanımlarının ölçülmesinde ve değerlendirilmesinde birden çok ve farklı türden yöntemler kullanılmaktadır. Bu amaçla çoktan seçmeli testler, yazılı ve sözlü sınavlar, Nesnel Yapılandırılmış Uygulama Sınavı, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavı, Nesnel Yapılandırılmış Klinik Akıl Yürütme, Standardize Hastalar ile değerlendirme, eğitim sürecinde performans değerlendirme (Probleme Dayalı Öğrenme, İletişim, Alan ve Kanıta Dayalı Tıp Dersleri vb), proje/poster/rapor/seminer değerlendirme yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca, eğitim sürecinde öğrencinin gelişimini izlemek amacıyla yılda bir kez “gelişim sınavı” uygulanmaktadır. Ölçme-değerlendirme yöntemlerinin geçerlik ve güvenirliği, düzenli olarak değerlendirilmektedir.
Öğrencilerin, mezuniyet öncesi eğitim sürecine katılımı, çeşitli kurulların eğitime ilişkin toplantılarına öğrenci temsilcilerinin katılımı ile sağlanmakta ve program geliştirme çalışmalarında öğrenci geribildirimleri dikkate alınmaktadır.
Öğrencilere, kariyer, psikolojik, sosyal danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, “Öğrenci Akademik ve Sosyal Danışma Kurulu ve alt kurulları” ile verilmektedir. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımları, Ankara Üniversitesi ve Tıp Fakültesi bünyesindeki toplantı salonları, kütüphaneler, spor salonları, olimpik yüzme havuzu gibi çeşitli alt yapı olanakları ile sağlanmaktadır.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim üç yerleşkede bulunan amfiler, küçük grup çalışmaları için derslikler, laboratuarlar, pratik salonları ve klinik ortamlarda yürütülmektedir. İbn-i Sina ve Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastaneleri, ayaktan, yatan hasta, laboratuar ve görüntüleme birimleri, ameliyathaneleri ve acil servisleri ile yeterli klinik deneyim olanaklarına sahip bulunmaktadır.
Tıp eğitiminde ulusal ve uluslar arası işbirliği Ankara Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Ofisi Aracılığı ile yürütülmektedir. Bu bağlamda Farabi ve Erasmus değişim programları duyurulmakta ve katılımlar idari ve maddi olarak desteklenmektedir.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetimi; Dekan, iki Dekan Yardımcısı, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu ile Temel, Cerrahi ve Dahili Bilimler Bölüm Başkanlıkları, Anabilim ve Bilim Dalı Başkanlıkları şeklinde yapılandırılmıştır. Bu yönetim yapısı kapsamında, mezuniyet öncesi eğitimin yürütülmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak işbirliği içinde çalışacak şekilde örgütlenmiş çeşitli kurul, birim ve gruplar görev yapmaktadır.

1999 yılında kurulmuş olan Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, eğitim konusundaki bilimsel çalışmalarına ilaveten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programlarının ve eğitici gelişim programlarının geliştirilmesi, düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarına katkı ve katılım sağlamaktadır.