Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yürütülmekte olan eğitim programının önemli bir bileşeni olan ölçme-değerlendirme; öğretme ve öğrenmenin etkinliğini belirlemek ve arttırmak amacı ile yapılan, eğitimle ilgili verilerin toplanmasını ve yorumlanmasını içeren çok adımlı, sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır.

Bu süreci fakültemizde  “Ölçme Değerlendirme Birimi”nin yürüttüğü çalışmalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

 • Ölçme-değerlendirme süreçlerinin planlanması
 • Ölçme uygulamalarını destekleyici çalışmaların yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi
 • Ölçme uygulamalarının geliştirilmesi ve yürütücü olan Dönem Kurulları ve Eğitim Etkinlikleri Koordinasyon Kurul’larına önerilerin geliştirilmesi ve sunulması

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Ölçme-Değerlendirme” çalışmaları aşağıdaki strateji ve ilkeler doğrultusunda yapılmaktadır:

 • Ölçme-değerlendirmenin AÜTF Program Yeterlikleri ile uyumlu olması ve her bir yeterliğin uygun yöntemlerle test edilmesi,
 • Ölçme-değerlendirmenin derslerin öğrenme kazanımları ile uyumlu olması ve kritik kazanımların mutlaka değerlendirilmesi,
 • Kullanılan öğrenim etkinliklerine uygun değerlendirme yöntemlerinin kullanılması,
 • Tıp eğitiminin üç temel alanı olan bilgi, hekimlik uygulamaları ve profesyonel tutum/ davranışlara yönelik değerlendirmeleri kapsaması,
 • Bilginin hatırlanmasından daha çok, uygulanmasının değerlendirilmesi,
 • Yapılandırılmış ve karmaşık üst düzey becerilerin değerlendirilmesi,
 • Öğrencinin gerçek dünya ile ilişkili sorunlar ve görevler bağlamında değerlendirilmesi,
 • Öğrenmenin sonucunun ve sürecinin değerlendirilmesi,
 • Çoklu değerlendirme yöntemleri kullanılması,
 • Değerlendirmenin öğretim süresi boyunca (geliştirici) ve öğretimin sonunda (karar verici) yapılması,
 • Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin belirlenmiş, açık ve anlaşılır olması,
 • Değerlendirmenin sürekliliğinin olması.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrencilerin kazanımlarının değerlendirilmesi aşağıdaki basamaklardan oluşmaktadır:

 • Değerlendirmeye esas olacak kazanımların belirlenmesi
 • Değerlendirme amacının, düzeylerinin ve uygun yöntemlerin belirlenmesi
 • Uygun değerlendirme araçlarının belirlenmesi
 • Öğrenme kazanımlarının bütüncül olarak değerlendirilmesi

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ölçme-değerlendirme süreci, “Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” uyarınca hazırlanan “AÜTF Mezuniyet Öncesi Eğitim Yönergesi” doğrultusunda uygulanmaktadır. Yönergede, dönemlere göre eğitim programında kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve araçları, her değerlendirme yönteminin ders başarı notuna katkısı, geçme-kalma esasları ve dağılımına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Tüm dönemlerde öğrenme kazanımları doğrultusunda öğretim yöntemi de esas alınarak belgeleyici ve biçimlendirici nitelikte ve çoklu yöntemlerle ölçme değerlendirme yapılır. Fakültemizde kullanılan değerlendirme yöntemleri, eğitim dönemlerine göre aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;

 I. Belgeleyici Ölçme ve Değerlendirmeler 

A) Klinik Öncesi Eğitim Dönemi (Dönem I-III)

Klinik öncesi dönemde ölçme ve değerlendirme, birden çok bileşeni içeren modül sonu ve dönem sonu ölçme ve değerlendirmeler şeklinde yapılmaktadır.

 • Çoktan Seçmeli Sınav (ÇSS): Her modül sonunda ÇSS soruları ile yapılır. Çoktan seçmeli sınavın amacı öğrencilerin modül kapsamındaki içeriğe ilişkin bilgi kazanımı, anlama düzeyi ile bunların tıbbi problemlere uygulanabilme düzeyini değerlendirmektedir.
 • Nesnel Yapılandırılmış Uygulama Sınavı (NYUS): Modül sonunda amfilerde, yıl sonunda laboratuvar ortamında yapılmaktadır. NYUS dönem kapsamında Anabilim dallarının entegre laboratuvar uygulamalarına ilişkin değerlendirmenin yapıldığı sınavdır. NYUS’ın amacı, öğrencinin laboratuvar uygulamalarındaki öğrenme kazanımlarına uygun olarak laboratuvar uygulama ve bilişsel becerilerinin (akıl yürütme becerileri, vb.) ölçülmesidir.
 • PDÖ Performans Değerlendirme: Her modül sonunda, öğrencilerin PDÖ eğitim sürecindeki performansları bu amaçla yapılandırılmış olan derecelendirilmiş puanlama anahtarı ile PDÖ yönlendiricileri tarafından değerlendirilmektedir. Değerlendirme ölçeği, öğrencilerin PDÖ oturumları sırasında göstermeleri beklenen grupla etkileşim/gruba katılma, bilgi kazanma, iletişim becerileri, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerine yönelik performanslarına ilişkin maddelerden oluşmaktadır.
 • Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav (NYKS): Her yılın sonunda, eğitim sürecinde öğrencinin başarması hedeflenen klinik becerileri değerlendirmek amacıyla yapılan bir sınavdır. NYKS ile klinik beceriler (anamnez, fizik muayene, girişimsel beceriler, vb.), bilgi ve bilişsel beceriler (klinik akıl yürütme, problem çözme, vb.) ve iletişim becerileri değerlendirilmektedir.
 • Alan Çalışması Değerlendirme: Topluma Dayalı Tıp eğitimi kapsamında Dönem III’de öğrenciler aile izlemi yapmaktadır. Alan çalışmasının değerlendirilmesi, öğrencinin dönem boyunca yaptıkları çalışmaların ve çalışma raporlarının yapılandırılmış bir form ile değerlendirilmesiyle yapılmaktadır.
 • Kanıta Dayalı Tıp/Araştırma Planlama ve Yürütme (APY) Değerlendirmesi: Öğrencilerin Dönem I ve II Kanıta Dayalı Tıp öğretim etkinlikleri kazanımları çoktan seçmeli sınavlarla değerlendirilirken; Dönem III’de APY dersi kazanımları hem ÇSS’ler, hem de birinci yarıyılda proje önerilerinin değerlendirilmesi, ikinci yarıyılda ise projelerinin aşamalarını içeren poster sunumlarının geliştirilen kontrol listeleri ile değerlendirilmesi ile yapılmaktadır.
 • İletişim Becerileri Değerlendirmesi: Dönem II ve III’de yürütülmekte olan iletişim becerileri eğitiminde öğrencilerin süreçteki performansları ve öğretim sürecinin sonunda standardize hastalarla yaptıkları uygulamanın değerlendirilmesi, mesleksel beceri ara sınav notu olarak kullanılmaktadır.
 • Mesleksel Becerileri Değerlendirmesi:  Dönem I mesleksel beceri ara sınavı, becerilerin bilgi düzeyini ölçmek amacıyla, mevcut sisteme ilaveten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Geri Bildirim Sistemi (Moodle) üzerinden öğrencinin 48 saat içerisinde herhangi bir yerden elektronik ortamda girerek tamamlayacağı; ÇSS, doğru-yanlış, eşleştirme şeklinde hazırlanmış sorulardan oluşan bir sınav ile değerlendirilmektedir.

B) Klinik Eğitim Dönemi (Dönem IV ve V)

Klinik dönemde ölçme ve değerlendirme süreci; ara sınav, stajyer karnesi, staj sonu yazılı ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır.

 • Ara Sınav: Süresi 12 iş gününden uzun stajlarda, farklı yöntemler (ÇSS, temel hekimlik uygulamaları, seminer-literatür sunumları, vb.) kullanılarak uygulanmaktadır.
 • Stajyer Karnesi: Esas olarak staj süresince hekimlik uygulamalarının ve profesyonelliğe yönelik tutum/davranışların gözlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için, her stajın seçilmiş hekimlik uygulamalarından oluşan stajyer karnesi hazırlanmıştır ve karne notu bu uygulamalar değerlendirilerek verilmektedir.
 • Staj Sonu Yazılı Sınav: Öğrencilerin; klinik bilgi, klinik akıl yürütme ve karar verme yeterliklerini değerlendirmek amacıyla ÇSS şeklinde yapılmaktadır.
 • Staj Sonu Sözlü Sınav: Temel olarak olguya/hastaya dayalı olarak öğrencilerin klinik bilgi, klinik akıl yürütme ve karar verme, tedavi ve izlemi planlama, hekimlik uygulamaları ve profesyonelizme yönelik becerilerini değerlendirmek amacıyla yapılmakta ve yapılandırılmış şekilde uygulanmaktadır.

C) İntörnlük Eğitim Dönemi (Dönem VI)

İntörnlük döneminde öğrenciler, bulundukları bölümlerin klinik uygulama ve akademik çalışmalarına katılarak, tanı, tedavi ve hasta izlemi ile hekimlik sanatının olgunlaştırılması sağlanmaktadır. Dönem VI öğrencilerinin kliniklere dağılımı, zorunlu ve seçmeli alanlar liste halinde bildirilmektedir. Her bölümde bulunan intörn doktor eğitiminden sorumlu öğretim üyesi tarafından çalışma ilkeleri ve uymaları gereken kurallar aktarılmaktadır. İntörnlük döneminde öğrencilerin yeterlikleri, staj süresince iş başında değerlendirme yöntemleri ve staj sonunda intörn karnesi ile değerlendirilmektedir.

2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yenilenmiş olan intörn karnesi içeriğinde öğrencinin iki ana (tıbbi bilgi ve hekimlik uygulamaları, profesyonel tutum ve davranışlar) ve 17 alt başlıkta çalışma ortamındaki etkinlikleri ve tutumu 10’lu ölçekle değerlendirilmektedir.

II.Biçimlendirici Değerlendirme

Eğitim programında, Gelişim Sınavı, APY Proje hazırlama, Akılcı İlaç Uygulaması, Mesleksel Beceri Uygulamaları ve İletişim Becerileri Derslerinde süreç değerlendirme ve bireysel geribildirimler yoluyla öğrencilerin öğrenme süreci desteklenmektedir.

Gelişim Sınavı: Eğitim sürecinde, öğrencinin kendi gelişimini takip edebilmesi, eksikliklerini görüp tamamlayabilmesi ve kendi dönemi içinde başarı sıralamasındaki yerini görmesi amacı ile yılda bir kez uygulanan sınavlardır.

 • Gelişim sınavı mezuniyet öncesi eğitimin sonunda öğrencinin elde etmesi beklenen bilişsel hedefleri içerecek şekilde planlanmaktadır. Gelişim sınavları 200 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır.
 • Gönüllülük esasına dayanan bu sınav 2007 yılından beri uygulanmaktadır ve tüm dönemlerdeki öğrencilerin katılımına açıktır.
 • Gelişim sınavı tarihi ve başvuru süresi Dekanlık tarafından ilan edilmekte, sınava bu süre içerisinde dilekçe ile başvuran öğrenciler girebilmektedir.
 • 2018 yılına kadar öğrencilere bireysel olarak e-posta yoluyla iletilen sınav sonuçları, 2018 yılından itibaren Tıp OBS sistemi üzerinden bildirilmeye başlanmıştır.
 • Sınava giren öğrencilerin, gelişim sınavının dönemlere göre yapılan bağıl değerlendirmesinde öğrencinin 100 üzerinden aldığı notun % 5’i Dönem I, II ve III’de dönem sonu notuna ve bütünlemeye kalan öğrencinin bütünleme sınav sonucuna eklenmektedir. Dönem IV ve V’de ise sınava giren öğrencilere bir klinik staja sınırlı olmak üzere başvuru dilekçesinde belirttikleri stajın başarı notuna, aldıkları gelişim puanının % 5’i kadar puan ilave edilmektedir. 2018 yılı Gelişim Sınavı analiz raporu ekte sunulmuştur.

Böylelikle AÜTF bütün öğrencilik hayatı boyunca öğrencilerdeki gelişimin kontrolü amacıyla bütün dönemlere ortaklaşa yapılan Gelişim Sınavı uygulamaktadır. Bu sayede hem öğrenciler kendilerini, hem de ilgili öğretim üyeleri öğrencilerin gelişimini kontrol edebilmektedir.

Kanıta Dayalı Tıp (KDT)/Araştırma Planlama ve Yürütme (APY) Eğitimi Süreç Değerlendirme: Dönem II’de KDT dersi ve Dönem III’de APY dersi kapsamında öğrencilerin hedeflenen öğrenim kazanımlarına ulaşmaları süreç içinde örnekler ve ilgili soruları içeren föylerle değerlendirilmektedir.

Dönem III öğrencileri, APY kapsamında hazırladıkları projelerinin hazırlık, yazım ve sunum aşamalarında klinik ve biyoistatistik danışmanlarından geribildirim almaktadır. Öğretim sürecinde öğretim elemanlarının değerlendirmeleri ve sağladıkları geribildirimlerle öğrencilere eksik oldukları alanlarda öğrenme fırsatı sağlanmaktadır.

İletişim Becerileri Eğitimi Süreç Değerlendirme: Dönem II ve III’de İletişim Becerileri Eğitiminde öğrencilerin süreç içindeki performansları yapılandırılmış bir form ile değerlendirilmektedir. Öğrenciler standardize hastalarla yaptıkları uygulamaların hemen ardından eğiticilerinden, akranlarından ve standardize hastalardan geribildirim almakta ve özdeğerlendirme yapmaktadırlar.

Ölçme Değerlendirme Genel Tanıtım

Ölçme Değerlendirme İzlemi

Dönemlere Göre Ölçme Değerlendirme Süreci

Biçimlendirici Değerlendirme

Belgeleyici Ölçme  ve Değerlendirme Yöntemleri

Ölçme Değerlendirme Genel