ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi
Amaç ve Program Yeterlilikleri
Amaç:
Ülkemizin öncelikli sağlık sorunlarını bilen; birinci basamak sağlık örgütlenmesi düzeyinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik ile donanmış; mesleğini etik kuralları gözeterek uygulayan; araştırmacı ve sorgulayıcı olan; yaşam boyu öğrenmeyi sürdürme tutum ve becerisini kazanmış; ulusal ve uluslararası düzeylerde kabul edilebilen ölçütlere uygun hekimler yetiştirmektir.
 
PROGRAM YETERLİKLERİ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programını bitiren kişiler;
 
BİLGİ (kuramsal ve uygulamalı):
PY1. İnsan vücudunun hücre, doku, organ ve sistem bazında normal yapı ve fonksiyonlarını, yaşam döngüsünü ve büyümenin etkilerini açıklar.
PY2. Sağlığın temel ve önemli belirleyicilerini, birey ve toplum için risk faktörlerini bilir, insan ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki etkileşimi değerlendirir.
PY3. Hastalıkların nedenlerini, organizmayı etkileme yollarını, hastalıklarda ortaya çıkan vücut yapı ve fonksiyonlarındaki bozuklukları ve yol açtığı bulguları kavrar.
PY4. Hastalıkların ve yaşamı tehdit eden durumların tanı, tedavi, önleme ve rehabilitasyon ilkeleri ile toplumda sık görülen hastalıkların epidemiyolojisi ve azaltılmasına yönelik yaklaşımlar bilgisine sahiptir.
PY5. Sağlık politikaları, sağlık finansmanı ve sağlık yönetimi bağlamında ulusal ve uluslar arası sağlık sistemlerini değerlendirir.
 
BECERİ (kavramsal/bilişsel ve uygulamalı):
PY6. Yapılandırılmış ve sistematik yaklaşımla etkili iletişim tekniklerini uygulayarak hasta ve hasta yakınlarından tıbbi öykü (anamnez) alır, genel ve sistemik fizik ve ruhsal muayene yapar.
PY7. Sağlık sorunlarını tanımlamak, bulguları analiz etmek ve yorumlamak, tedaviyi yönlendirmek için aydınlatılmış onam alarak temel tanısal testleri ve tıbbi girişimleri uygular.
PY8. Anamnez, fizik muayene ve tanısal test sonuçları, işlevsel değerlendirme ve klinik akıl yürütme becerisini kullanarak klinik tanı koyar.
PY9. Birinci basamak düzeyinde, hasta katılımını da sağlayarak tedavi ve izlem planı oluşturur ve uygular, gerekli durumlarda ikinci basamağa sevk eder.
PY10. Mevcut düzenlemelere uygun şekilde tıbbi ve adli kayıt tutar, hasta bilgilerini (epikriz, rapor vb.) hazırlar ve sunar.
PY11. Vaka yönetimi sürecinde (tanı, tedavi, izlem) kanıta dayalı tıp ve hasta merkezli bakım prensiplerini uygular.
PY12. Yaşamı doğrudan tehdit eden durumları tanır, tıbbi acil durumları yönetir.
PY13. Bireylerin, ailelerin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirme; hastalık, yaralanma, kazalar ve özürlülüğü önlemeye yönelik uygun müdahaleleri (bilgilendirme, danışmanlık, sektörler arası işbirliği vb.) uygular.
 
YETKİNLİKLER:
BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME YETKİNLİĞİ:
PY14. Hekimlik uygulamalarında sorumluluk alır; meslektaşları ve diğer sağlık personeli ile etkili ekip çalışması yapar ve ilgili sektörlerle işbirliği içinde çalışır.
PY15. Bilimsel araştırmayı planlar, uygular, raporlar ve sunar.
 
ÖĞRENME YETKİNLİĞİ:
PY16. Farklı kaynaklardan ve veri tabanlarından bilgiye ulaşır, yorumlar ve kullanır.
PY17. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinimlerine yanıt verebilmek için yaşam boyu öğrenme becerilerini kullanarak sürekli kendini geliştirir.
 
İLETİŞİM VE SOSYAL YETKİNLİK:
PY18. Birey ve toplum düzeyinde hastalıkları önlemek ve sağlığı geliştirmek amacıyla diğer sağlık personeli ve sağlık kurumları ile işbirliği yapar.
PY19. Hasta, hasta yakınları, diğer sağlık personeli, toplum, ilgili sektörler ve medya ile etkili yazılı ve sözlü iletişim kurar.
PY20. Eğitim becerilerini kullanarak hasta ve hasta yakınları, toplum, hekim dışı sağlık personeline eğitim ve danışmanlık verir.
 
ALANA ÖZGÜ YETKİNLİK:
PY21. Hastanın dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal ve ekonomik durumunu ilgilendiren konularda ayrım yapmadan, hastaya biyolojik, sosyal, kültürel ve davranışsal yönleriyle bir bütün olarak yaklaşır.
PY22. Empati, sorumluluk, fedakârlık, mükemmellik, şefkat, güvenirlik, dürüstlük, bütüncülük ve bilimsel yöntemlere bağlılığı içeren mesleki değerlere sahiptir.
PY23. Hekimlik uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda hareket eder, etik ikilemleri tanır ve çözümünde etik akıl yürütme prensiplerini uygular.
PY24. Mevcut yasal düzenlemelere uygun, hekim sorumluluğunu bilerek, hasta ve hekim haklarını gözeterek mesleğini uygular.
PY25. Sağlığı koruma ve geliştirmede liderlik üstlenir, mesleki değerleri ve uygulamaları geliştirmeye yönelik çalışmalara aktif olarak katılır.