Kanıta Dayalı Tıp Eğitimi Grubu

/Kanıta Dayalı Tıp Eğitimi Grubu
Kanıta Dayalı Tıp Eğitimi Grubu 2019-01-24T13:38:07+03:00

Kanıta Dayalı Tıp Gurubu Kurul Üyeleri

İletişim

Sekreter : Ayhan TOPÇU
595 8065
OLUŞUMU:
a)     Biyoistatistik, Tıp Eğitimi ve Bilişimi, klinik bilimler ve epidemiyoloji alanlarından birden az olmamak üzere en az 7 üyeden oluşur. Grup gerek gördüğünde kısa ya da uzun süreli olarak ek öğretim üyesi görevlendirilmesini Dekanlığa önerebilir.
b)     Grup, başkan ve dönem temsilcilerini belirler ve Dekanlığa bildirir.
c)      Grup üyeleri Dekanlıkça atanır.
 
GÖREV TANIMI:
a)     Mezuniyet Öncesi Tıp eğitiminin uluslararası beklentileri doğrultusunda, bilgiye ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve eleştirel düşünme, bilgi üretme ve kendi kendine öğrenme ve kendi kendini değerlendirmeyi davranış biçimi haline getirmeye destek olacak eğitimin amaç ve öğrenme hedeflerini, içeriğini, öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerini belirler.
b)     İlgili dönem ve Eğitim Etkinlikleri Koordinasyon grupları ile işbirliği içinde öğretim etkinliklerini belirler; dönemlere, modüllere ve stajlara dağılımını planlar; eğitim programına entegrasyonunu sağlar ve Mezuniyet Öncesi Eğitimi Koordinasyon ve Müfredatı Geliştirme Kuruluna sunar.
c)      Kanıta Dayalı Tıp Eğitimi için gerekli yer, alt yapı, insan kaynakları ve donanımı belirler ve Mezuniyet Öncesi Eğitimi Koordinasyon ve Müfredatı Geliştirme Kuruluna sunar.
d)      Kanıta dayalı tıp öğretim etkinliklerinin yürütülmesinde Dönem Kuruluyla birlikte çalışır.
e)     Kanıta dayalı tıp öğretim etkinlikleri öğrenme hedeflerine ve öğretim süreçlerine uygun olarak, öğrenci ve eğitici materyallerinin geliştirilmesini ve etkin şekilde kullanılmasını sağlar.
f)       Kanıta dayalı tıp öğretim etkinliklerinin ölçme ve değerlendirme süreçlerini planlar, yürütür ve değerlendirir.
g)     Gereğinde öğrencilere ve eğiticilere yönelik bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları düzenler.
h)     Dönem sonunda eğitimin yürütülmesi, değerlendirilmesi, sorun ve önerileri içeren rapor hazırlar, Dekanlığa gönderir ve gereğinde Mezuniyet Öncesi Eğitimi Koordinasyon ve Müfredatı Geliştirme Kuruluna sözlü olarak sunar.
i)        Yılda en az 2 kez (eğitim-öğretim yılı ve başı ve sonu) tüm grup üyelerinin katılımı ile toplanarak, aldığı kararları yazılı olarak Mezuniyet Öncesi Eğitimi Koordinasyon ve Müfredatı Geliştirme Kurulu’na sunar.  

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X