GENEL İLKELER

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde, probleme dayalı, entegre, topluma dayalı, ve öğrenci merkezli bir eğitim verilir.
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde her eğitim-öğretim yılı “Dönem” olarak tanımlanır. Dönem I-III, “klinik öncesi dönem”, Dönem IV ve V; “klinik dönem” ve Dönem VI; ”intörnlük dönemi” olarak adlandırılır. Dönemler; iki yarıyılı kapsar.
 • Dönem I-III’ te multidisipliner modüller bulunur. Dönem IV ve V’ te disiplin bazlı klinik stajlar vardır.
 IIa. Uyum Etkinlikleri
 • Tüm dönemler için, eğitim-öğretim yılının ilk haftasında dönem kurullarınca öğrencilere eğitim, öğretim ve uygulama esasları ile ilgili bilgilerin sunulduğu toplantılar düzenlenir.
 • Toplantı duyuruları ilgili Dönem Kurullarınca Öğrenci İşleri aracılığı ile en az 2 hafta önce ilan edilir.
 • Dönem I’ e başlayan öğrenciler, Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce yapılacak olan Üniversite Yaşamına Uyum Programına (Uyum 101) katılırlar.
 • Dönem III öğrencilerine eğitim-öğretimin ilk haftasında, 1 gün boyunca Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) eğitimi verilir.
 • Dönem I,II ve III öğrencilerine Ankara Üniversitesi Onkoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Sigara Savaş Grubu tarafından, sigaranın (tütün ve mamullerinin)  sağlık üzerine etkileri, tütün bağımlılığı, bırakma yöntemleri ve tütün kontrolü konularında farkındalık yaratmaya yönelik, sunum ve benzeri etkinlikler düzenlenir.
 IIb. Ders Kapsamı

Klinik Öncesi Dönem

 • Tıp eğitimi programı kapsamında zorunlu ders olarak Dönem I ve II’ de “Yapı ve İşlev Bilgisi I ve II” verilir. Dönem III de ise; klinik bilimlere giriş niteliğinde olan “Yapı ve İşlev Bozuklukları” dersleri verilir.  Bu dersler yıllık okutulur.
 • Program dışı ortak zorunlu dersler: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ortak dersleri kapsamındadır. 5ı dersleri kapsamında Dönem I de; “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi”, Dönem II de ise “Türk Dili” dersleri bu kapsamdadır. Dersler her iki yarıda da yarı yıllık dersler olarak okutulur. Ortak zorunlu ders olan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” Dönem I’ de bahar yarıyılında okutulur.
 • Ortak zorunlu seçmeli: Dönem I de Güzel Sanatlar Dersleri ile Beden Eğitimi Dersleri bu kapsamdadır.
 • Program seçmelileri: Tıp Fakültesi eğitimi kapsamında verilen seçmeli dersleri kapsar. Dersler yarıyıllıktır.
 • Yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler Dönem I ve II de temel yabancı dil derslerini alırlar. Bu dersler yarıyıllık olup dört yarıyıl boyunca verilirler. İlgili yönetmelik gereğince bu dersler,  yabancı dil  hazırlık sınıfını geçen öğrenciler tarafından da alınabilir.

Klinik Dönem

 • Dönem IV ve V’te hastalıklar, etyolojisi, korunma yöntemleri, tanı, ayırıcı tanı, tedavi, toplum sağlığını ilgilendiren boyutları ile verilir.
 • Dönem IV; zorunlu klinik stajlardan oluşur
 •  Dönem V;  zorunlu klinik stajlarlardan oluşur

İntörnlük Dönemi

 • Dönem VI kapsamı, öğrencileri meslek yaşamına hazırlayıcı niteliktedir. Süresi 12 ay olup, zorunlu (11 ay) ve seçmeli (1ay) klinik stajlardan oluşur.
 IIc. Öğretim Yöntemleri/Etkinlikleri

Klinik Öncesi Dönem

 • Sunum ve paneller
 • Laboratuar uygulamaları (ıslak ve kuru laboratuar)
 • Probleme Dayalı Öğrenme oturumları (öğrencilerin yönlendirici eşliğinde bir senaryo yardımı ile dahilinde öğrenim hedeflerini çıkardıkları küçük grup çalışması)
 • Mesleksel Beceri uygulamaları   (küçük gruplarda maket, model, standardize ve gerçek hastalarla yapılan uygulamalı eğitim)
 • İletişim Becerileri eğitimi   (küçük gruplarda standardize hastalar eşliğinde gerçekleştirilen kuramsal ve uygulamalı eğitim)
 • Araştırma projesi uygulamaları   (araştırma projesi hazırlama ve sunma uygulamaları)
 • Bilgisayar laboratuarı uygulamaları (Biyoistatistik ve Kanıta Dayalı Tıp uygulamaları)
 • Alan Çalışması   (ailelerin yerinde izlemi)
 • “Semptomdan-Tanıya” uygulamaları   (küçük gruplarda vaka çalışması)

Klinik ve İntörnlük Dönemi

 • Sunum ve paneller
 • Uygulamalar
  • Hasta hazırlama ve sunma
  • Hasta başı tartışma
  • Klinik tablo tartışması
  • Klinik beceri uygulamaları
  • Tanısal test değerlendirme uygulamaları
  • Literatür ve seminer hazırlama ve sunma
  • Klinik ve poliklinik uygulamalarına katılım
 IId. Ölçme- Değerlendirme

Tüm dönemlerde öğrenme kazanımları doğrultusunda öğretim yöntemi de esas alınarak belgeleyici ve biçimlendirici nitelikte ve çoklu yöntemlerle ölçme değerlendirme yapılır.

Ölçme değerlendirme yöntemleri

Kuramsal Ders/Uygulama Ölçme-Değerlendirme Yöntemi
Sunum Çoktan seçmeli soru Boşluk doldurmaEşleştirme
Laboratuar uygulamaları Nesnel Yapılandırılmış Uygulama Sınavı (NYUS)
Mesleksel Beceri uygulamaları Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavı (NYKS)
Probleme Dayalı Öğrenim Performans değerlendirmesi
İletişim Becerisi uygulamaları Performans ve süreç değerlendirmesi
Alan Çalışması Aile izlem portfolyosunun (raporunun) değerlendirilmesi
Kanıta Dayalı Tıp /Araştırma Planlama ve Yürütme Değerlendirmesi Proje hazırlanması, sunumu ve poster değerlendirmesi

 Klinik Öncesi Dönem

 • Dönem I-III’te her modül sonunda ara sınav niteliğinde olan “Modül Sonu Sınav”ı  yapılır. Modül Sonu Sınavlarda Dönem I ve Dönem II de NYUS ve teorik sınav, Dönem III te ise teorik sınav, NYUS ve PDÖ süreç değerlendirmesi yapılır.
 • Modülün diğer bileşenlerinin sınavı “Hekimlik Uygulamaları Notu” altında toplanır ve Tıpta İnsan Bilimleri, Topluma Dayalı Tıp,  Kanıta Dayalı Tıp, Mesleksel Beceriler, İletişim Becerileri, Alan Çalışması,  proje değerlendirmesi gibi değerlendirmeleri kapsar.
 • Yanısıra, yıl sonu sınavları vardır. Yıl sonu sınavlar, NYUS ve Teorik sınav şeklinde yapılır.

Klinik Dönem

 • Karne notu, yazılı sınav, sözlü sınav ve ara sınav uygulaması yapılır.
 • Dönem IV ve V’te her stajın son günü yazılı ve sözlü sınav yapılır.
 • Sınav başarı notunun hesaplanması
  • Ders başarı notu,  tanımlanan kapsamda yapılan tüm değerlendirmelerin ağırlıklarına göre belirlenmiş katkılarının toplamından oluşur
  • Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alması gerekir.

Ders/Klinik Staj Tekrarı

 • Dönem I-III te “Dönem Sonu Başarı Notu” 60’ ın altında kalan veya Dönem IV ve V’te; Klinik  Staj Sonu Başarı Notu 60’ ın altında kalan öğrenciler bütünleme sınavına girerler.
 •  Dönem I de Yapı ve İşlev Bilgisi I, Dönem II de Yapı ve İşlev Bilgisi II, Dönem III te Yapı ve İşlev Bozuklukları Bilgisi derslerini bütünlemede de geçemeyen öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim döneminde aynı dönemi tekrarlar. Başarısız oldukları bu dersleri tekrar alan öğrencilerin, bu derslere yeniden devam etmeleri gerekir. Bu derslerden başarılı olan öğrenciler, eğitim programlarında bulunan diğer derslerden başarısız olmaları durumunda (5ı ve seçmeli dersler) bir üst sınıfa devam ederek bu dersleri alttan alabilirler. İlgili derslerin tekrarı durumunda devam aranıp aranmayacağı Ankara Üniversitesi Önlisan ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir.
 • Dönem IV ve V’te son klinik stajın bitimini takiben farklı günlerde olmak üzere her klinik staj için  bütünleme sınavı yapılır. Öğrenci bütünleme sınavından başarısız olarak klinik stajı başaramaması durumunda ilgili klinik stajı bir sonraki eğitim-öğretim döneminde tekrar alır. Bu klinik stajları başarması durumunda  klinik staj rotasyon programına uygun olarak bir üst döneme başlar.
 • Dönem I-IV’te uygulanan seçmeli derslerin ölçme ve değerlendirmeleri, bir ara sınav ve bir dönem sonu sınavı şeklindedir. Bu dersler ön koşul niteliğinde değildir. Bu nedenle dersten başarılı olamayan öğrenciler bir üst sınıfa devam edebilirler. Ancak bu dersten başarılı olmadan mezun olamazlar.

Gelişim Sınavı

 • Tüm dönemlerdeki öğrencilerin aynı anda, aynı sürede ve aynı sorular ile sınava girdiği ve öğrencinin tıp eğitimi süresince gösterdiği ilerlemeyi ve kendi dönemi içindeki yerini gösteren veriler sağlayan, bağıl ölçüm yapılan bir sınavdır ve katılım isteğe bağlıdır.
 • Dekanlıkça yapılması uygun görüldüğü takdirde “Gelişim Sınavı Sınav Tarihi” ve başvuru süresi ilan edilir. Sınava sadece bu süre içerisinde dilekçe ile başvuran öğrenciler girer.
 • Sınava giren öğrencilerin, gelişim sınavlarının dönemlere göre yapılan bağıl değerlendirmesinde öğrencinin 100 üzerinden aldığı notun %5’i Dönem I’de Yapı ve İşlev Bilgisi 1, Dönem II’de Yapı ve İşlev Bilgisi 2, Dönem III’te Yapı ve İşlev Bozuklukları Bilgisi Dersinin Dönem Sonu Ders Başarı Notu ile  bütünlemeye kalan öğrencinin bütünleme sınav notuna eklenir.
 • Dönem IV ve Dönem V’te ise öğrencinin 100 üzerinden aldığı notun % 5’i ilgili dönemlerde aldığı klinik stajlardan  öğrenci tarafından tercih edilecek birinin “ klinik staj sonu başarı notu”na eklenir.
 • Bu işlemin gerçekleşebilmesi için öğrencinin Gelişim Sınavına başvuru dilekçesinde notun eklenmesini istediği stajı belirtmesi gerekir. Dilekçesinde herhangi bir staj ismi belirtmeyen öğrencilerin sınav notu hiçbir staja eklenmez.

Mazeret Sınavı

 • Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 30.04.2013 tarih ve 360/3053 sayılı kararı doğrultusunca kabul edilmiş haklı ve geçerli nedenlerin Tıp fakültesi Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir [Bakınız haklı ve geçerli nedenler].
 • Mazeret sınavı arasınavlar için geçerlidir. Modül sonu, staj sonu  sınavları, bütünleme sınavı, mazeret sınavı kapsamı dışındadır.
 • Mazeret sınavı kapsamındaki NYUS, Dönem Kurulunca kurulacak jüri tarafından sözlü olarak yapılabilir.
 • Dönem I-III teki teorik sınav kısmı ise kurulacak jüri tarafından sözlü ya da yazılı (çoktan seçmeli soru, klasik yazılı, boşluk doldurma gibi) olarak yapılabilir.

Ek sınav

 • Bütünleme sınavları sonrasında bir üst sınıfa geçmek için Dönem I-II-III ‘  de tek dersi , Dönem V’ te 3 stajı kalan öğrencilere ek sınav hakkı verilir.
 IIe. Devam durumu
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde derslere devam zorunluluğu vardır. Teorik (kuramsal) derslerde en az %70, uygulamalı derslerde en az %80 devam zorunluluğu aranır. Dönem I-III te farklı öğretim yöntemleri ile verilen derslerin her biri için ayrı devam zorunluluğu istenir [Bakınız ilgili dönemler].
 • Devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenci, Dönem I-III’te “yarıyıl/yıl sonu sınavlarına”, klinik stajlarda “Klinik staj sonu sınavlarına” giremez ve ilgili ders/klinik stajdan başarısız sayılır.