Öğrenci Rehberlik Merkezi (ÖGREM)

/Öğrenci Rehberlik Merkezi (ÖGREM)
Öğrenci Rehberlik Merkezi (ÖGREM) 2018-07-31T11:36:48+00:00

ÖNEMLİ FORMLAR

Öğrencilere Danışmanlık Yapacak Öğretim Üyelerimiz

ÖGREM SEKRETERYASI: Buket Adışanlı
Tel: 0312 595 8076
E-posta: tipogrem@ankara.edu.tr
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

Madde 1. Tanım, Amaç ve Kapsam
Tıp eğitimine başlayan öğrenciler, eğitim ve öğretim süreci içerisinde akademik ve sosyal gelişimlerini sürdürürler. Bu sürecin önemli bir parçası da, öğrencilere etkin beceri ve tutumlar kazandırılmasıdır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan öğrencilerin iyi hekimlik uygulamaları adı altında doğru tutum ve becerileri benimsemiş ve kazanmış olmaları hedeflenmektedir. Bunun yanısıra öğrenciler, hem sosyal yaşamlarında hem de geleceklerini yönlendirmek konusunda sıklıkla desteğe gereksinim duymaktadırlar.
Öğrenci danışmanlık sistemi, fakültemiz öğrencilerine eğitim, psikososyal gelişim ve kariyer planlama alanlarında hizmet sunmak amacıyla kurulmuştur. Danışmanlık sistemi, fakültemizde eğitim gören tüm öğrencileri kapsamakta ve öğretim üyeleri ile birebir iletişim kurabilmelerine olanak tanımaktadır.
Bu yönerge danışmanlık sisteminin temel özelliklerini ve uygulama esaslarını düzenler.
Madde 2. Danışmanlık Sistemi ve Danışman Öğretim Üyelerinin Belirlenmesi
1)   Öğrenci danışmanlık sisteminde, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan tüm öğretim üyeleri yer alır;
2)   Her eğitim ve öğretim yılının ilk ayı içinde, yeni başlayan her öğrenci için, öğrenci işleri şefliğinin önerisiyle, Dekanlık Makamı tarafından bir danışman öğretim üyesi atanır;
3)   Bütün öğretim üyelerine ve öğrencilere, danışmanlık görev tanımını içeren rehber ile Öğrenci Rehberlik Merkezi (ÖGREM)’nin kapsamı ile ilgili bir kitapçık dağıtılır;
4)   Öğrenci işleri şefliği tarafından öğretim üyesine, danışmanı olduğu öğrencinin/öğrencilerin isim ve iletişim bilgileri, öğrenciye ise, danışmanı olan öğretim üyesinin isim ve iletişim bilgileri verilir;
5)  Danışman öğretim üyelerinin ve danışmanı oldukları öğrencilerin isimleri öğrenci duyuru panolarına asılır ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi web sayfasında ilan edilir;
6)  Öğrenci işleri şefliği çalışanlarından bir kişi, öğrencilerin, danışmanları ile iletişimlerinde yardımcı olmak üzere görevlendirilir.
Madde 3. Danışman Öğretim Üyesinin Sorumlulukları
1)   Danışmanı oldukları öğrenci ile temasa geçmek ve görüşme için randevu vermek;
2)   İlk görüşmede ÖGREM tarafından hazırlanan öğrenci tanıma formunu doldurmak ve formu, öğrenci işleri şefliği aracılığı ile ÖGREM’in ilgili kurul başkanlığına ulaştırmak;
3)   Tıp eğitimi ile ilgili olarak gereksinim duyduğu konularda öğrenciye yol göstermek, kendi bilgi ve deneyimlerini aktarmak;
4)   Öğrencinin sosyal durumunu ve okul başarısını yakından takip etmek, gerektiğinde ek destek sağlamak veya ilgili kurullar (ÖGREM, psikolojik danışma merkezi vb.) ile bağlantı kurmak;
5)   Öğrenciyi fakülte sonrası yaşama hazırlamak, kariyer danışmanlık merkezi tarafından sürdürülen programlara katılımını sağlamak;
6)   Yılda en az 2 kez olmak üzere, öğrenci ile düzenli görüşmeler yapmak;
7)   Üç aydan daha uzun süreli olarak fakültedeki görevinden ayrılacak ise, durumunu öğrenci işleri şefliğine bildirmek.
 Madde 4. Öğrencinin, Öğrenci Rehberlik Merkezine Yönlendirilmesi
Aşağıda belirtilen durumlarda öğrenci ÖGREM’e yönlendirilir:
1)   Öğrencinin burs talebinin olması;
2)   Öğrencinin barınma sorununun bulunması;
3)   Öğrencinin okula uyum sağlamak, iletişim kurmak vb. konularda sorun yaşaması;
4)   Öğrencinin kendisinin psikolojik destek ihtiyacını belirtmesi;
5)   Danışman öğretim üyesi tarafından, öğrencinin desteğe ihtiyacı olduğu kanaatine varılması.
Ayrıca, danışman öğretim üyesi tarafından öğrencide herhangi bir psikiyatrik hastalık olduğu düşünüldüğü durumlarda, ögrenci Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına yönlendirilmelidir.
Madde 5. Öğrencinin sorumlulukları
1)  Danışman öğretim üyesinin atanmasını takiben 1 ay içinde, danışman öğretim üyesi ile görüşme talebinde bulunmak;
2)   Yılda en az 2 kez olmak üzere, danışman öğretim üyesiyle düzenli görüşmeler yapmak;
3)   İletişim bilgileri değişikliklerini danışman öğretim üyesi ve öğrenci işleri şefliğine bildirmek.
Madde 6. Geri bildirim ve sürekli gelişim
Öğrenci, her eğitim ve öğretim yılının başında ve sonunda, danışmanlık sisteminden beklentilerini ve bunların karşılanıp karşılanmadığını değerlendirdiği bir form doldurur. Formlar ÖGREM tarafından değerlendirilerek, ilgili danışman öğretim üyesine geri bildirim verilir.
Danışman öğretim üyesi de her eğitim ve öğretim yılı sonunda bir form doldurarak, danışmanı olduğu öğrenci/öğrenciler ile ilgili görüş ve önerilerini, öğrenci işleri şefliğine iletir.
Madde 7. Danışman öğretim üyesi değişikliği
1)   Öğretim üyesinin 3 aydan daha uzun süreli olarak fakültedeki görevinden ayrılması durumunda, danışmanı olduğu öğrenciye/öğrencilere Dekanlık Makamı tarafından yeni bir danışman öğretim üyesi atanır;
2)  Öğretim üyesinin emekliye ayrılması, vefat etmesi veya herhangi bir nedenle kurumdan ayrılması durumunda, danışmanı olduğu öğrenciye/öğrencilere Dekanlık Makamı tarafından yeni bir danışman öğretim üyesi atanır;
3)   Öğretim üyesi ya da öğrenci tarafından talep edilmesi durumunda, ÖGREM’in de görüşü alınarak, Dekanlık Makamı tarafından öğrenciye yeni bir danışman öğretim üyesi atanabilir.
BURS OLANAKLARI
AÜTF’de, 1985 yılından itibaren ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gönüllü öğretim üyelerinin yapmış oldukları bağışlar ile öğrencilere ihtiyaç ve başarı bursu verilmekte iken, Öğrenci Rehberlik Merkezi (ÖGREM) kurulduktan sonra; bu bağışlar Ankara Tıplılar Vakfı aracılığı ile burs olarak verilmeye başlanmıştır. Ayrıca, ÖGREM bünyesinde Türk Eğitim Vakfı, Sabancı, Zorlu, Kredi Yurtlar Kurumu, Kan Bankası, Türk-Amerikan Derneği, Türk Hava Kurumu ve benzeri kurumlardan burs desteği sağlanmaktadır.
Ekonomik destek gereksinimi duyan öğrencilerin, Rektörlük tarafından belirlenen kontenjanlarda “Kısmi Zamanlı Çalışma Bursu” adı altında 60 saat/ay olacak şekilde işçi statüsünde çalışmaları yolu ile maddi destek sağlanmaktadır . Herhangi bir sağlık güvencesi olmayan öğrencilerin sağlık hizmetini düzenli alabilmesi için primleri Rektörlük tarafından ödenmektedir.
Yukarıda tanımlanan burs ve desteklerden her yıl yaklaşık 300 öğrenci yararlanmaktadır.

İLETİŞİM

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Morfoloji Yerleşkesi Hacettepe Mahallesi A.Adnan Saygun Cad. No: 35 Altındağ/Ankara/Türkiye

Telefon: (0312) 310 30 10 (18 Hat)

Faks: (0312) 310 63 70

Son Yazılar

X