ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME (UBED) İLKELERİ

Madde 1. AMAÇ VE DAYANAK

Bu “İlkeler”in amacı, Ankara Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacıların uluslararası bilimsel etkinliklerinin/yayınlarının, ulusal/uluslararası patentlerinin Ankara Üniversitesi tarafından ödüllendirilebilmesi için, 2547 sayılı Kanun’un 39. Maddesi uyarınca, Üniversitemiz Döner Sermaye kaynaklarından sağlanacak desteğin nitelik ve yöntemini belirlemektir.

Madde 2. DESTEKLENECEK BİLİMSEL ETKİNLİĞİN NİTELİĞİ VE DESTEKLER

2.1. Araştırmacının basılmış yayınına ya da kabul edilmiş sözlü bildiri sunumuna destek verilebilmesi için, çalışmasında kurum adı olarak: Ankara Üniversitesi / Ankara University / University of Ankara ifadelerinden birinin yer alması zorunludur.

2.2. Destek Verilebilecek Bireysel Etkinlikler

a. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda “ISI-Web of Science” kapsamındaki SCI, SSCI ve AHCI’de taranan bilimsel dergilerde (DOI numarasının olması koşulu ile internet ortamında yayımlanmış makaleler de kabul edilir) Ankara Üniversitesi adresi ile tam metinli makaleler (kısa makale, editöre mektup vb. hariç) yayımlamış olmak,
b. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda uluslararası yayınevleri tarafından yabancı dilde yayımlanmış, özgün ve Ankara Üniversitesi adresinin bulunduğu kitaplarda “bölüm yazarlığı” veya “kitap editörlüğü” yapmış olmak (çeviri ve bildiri kitapları hariç),
c. Bir önceki takvim yılında veya içinde bulunulan yılda yürütülen bilimsel etkinlikten elde edilen araştırma çıktılarını patent, buluş, yararlı model ve münhasır hak şeklinde yurtiçi/yurtdışı fikri mülkiyeti koruma sistemlerine tescil ettirmiş olmak,
d. Araştırmacının çalışma alanıyla doğrudan ilgili uluslararası alanda bilinen, sürekliliği olan, bildirileri hakem incelemesinden geçen, geniş katılımlı Dünya ve Avrupa kongrelerinde “sözlü” bildiri sunacak olmak,

2.3. Destek Miktarını Arttırmak İçin Kullanılabilecek Diğer Etkinlikler

2.3.1.

a. Bir önceki takvim yılında, yurtdışı kaynaklarca desteklenen uluslararası projelerin yürütücüsü olmak,
b. Bir önceki takvim yılında, üniversite dışı kaynaklarca (TÜBİTAK, SANTEZ, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar vb.) desteklenen araştırma projelerinde yürütücü olmak,
c. Bir önceki takvim yılında, “ISI-Web of Science” kapsamında yer alan, alanıyla ilgili bir derginin editörü olmak,
d. Bir önceki takvim yılında, uluslararası bilimsel nitelikteki bir mesleki kuruluşun Başkanı olmak,
e. Bir önceki takvim yılında, “2.2.a” maddesinde belirtilen indekslerde yer alan dergilerdeki yayınlarından birine başkaları tarafından ISI-Web of Science” veri tabanına göre; Fen ve Sağlık bilimleri alanlarında en az “10” atıf; Sosyal bilimler alanlarında en az “5” atıf yapılmış olmak,
f. Bir önceki takvim yılında, uluslararası tanınmış kuruluşlardan, TUBİTAK veya TUBA tarafından Bilim veya Teşvik ödülü almış olmak,
g. Bir önceki takvim yılında, uluslararası nitelikteki bilimsel kuruluşlar tarafından farklı ülkelerde gerçekleştirilen, geniş katılımlı Dünya ve Avrupa kongre veya sempozyumlarından birini Üniversitemiz himayesinde Ülkemizde düzenlenmesini sağlamak ve bu kongre veya sempozyumun düzenleme kurulu başkanı olmak,

2.3.2.

a. Bir önceki takvim yılında arkeolojik kazı yönetmiş olmak,
b. Bir önceki takvim yılında, “ISI-Web of Science” kapsamında yer alan, alanıyla ilgili bir derginin yayın kurulu üyesi olmak,
c. Bir önceki takvim yılında, üniversite dışı kaynaklara (TÜBİTAK, SANTEZ, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı, Bakanlıklar gibi) başvuru sonucu bilimsel değerlendirme süreçlerini tamamlamakla birlikte destek almamış projelerde yürütücü olmak,
d. Bir önceki takvim yılında, “2.2.a” maddesinde belirtilen indekslerde yer alan dergilerdeki yayınlarının tümüne başkaları tarafından “ISI-Web of Science” veri tabanına göre; Fen ve Sağlık bilimleri alanlarında en az “40” atıf; Sosyal bilimler alanlarında en az “20” atıf yapılmış olmak,
e. Bir önceki takvim yılında, “ISI-Web of Science” kapsamındaki dergilerde yayımlanan eserlerine başkaları tarafından yapılan atıflarla elde edilen “h-indeks” değeri ISI-Web of Science” veri tabanına göre “10” ya da üzerinde olmak (sonraki yıllarda “h-indeks” değeri yükseldikçe bu madde ile tekrar başvuru yapabilir).

 2.4. Destek Miktarı

2.4.1. Destek miktarları aşağıdaki gibidir. [Etki Faktörü=Impact Factor; (ISI-Web of Science kapsamında)

a. “Etki Faktörü” > 10 (2.2.a) için …………………………………………………. 10.000 TL
b. “Etki Faktörü” 5 – 9.99 (2.2.a) için ………………………………………………. 7.000 TL
c. “Etki Faktörü” 3.00 – 4.99 (2.2.a) için …………………………………………… 5.500 TL
d. “Etki Faktörü” 1.00 – 2.99 (2.2.a) için …………………………………………… 4.000 TL
e.“Etki Faktörü” 0.10 – 0.99 (2.2.a) için …………………………………………… 2.500 TL
f. Destek Verilebilecek Bireysel Etkinlikler kapsamındaki 2.2.d için ……………. 1.500 TL
g. Destek Verilebilecek Bireysel Etkinlikler kapsamındaki 2.2.b-c için ………… 4.000 TL

2.4.2. Yıl içerisinde farklı bilimsel etkinlikler için bu desteklerden birden fazla defada yararlanılabileceği gibi, etkinlikler birleştirilerek de yararlanılabilir. Ancak, yıl içerisindeki toplam destek miktarı 15.000 TL’yi aşamaz. Destek miktarları her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

2.4.3. Çok sayıda ülkenin ortaklığı ile kurulmuş merkezlerde yürütülen büyük çaplı araştırmalara katılım sonucu üretilen makalelere,   “2.4.1.d”de belirtilen bedeli aşmamak üzere, yılda sadece bir defa destek verilir.

2.4.4. Katılınacak bir etkinlik için üniversitenin farklı birim veya kaynaklarının sadece birinden yararlanılabilir.

2.5. Destek Miktarını Artırmak

a. “Madde 2.2”de yer alan etkinlikler için destekten yararlanmak isteyen araştırmacılar, “Madde 2.3.1”de belirtilen diğer etkinlikler kısmında yer alan maddelerden birini kullanarak destek miktarını 1.000 TL veya “Madde 2.3.2”de belirtilen diğer etkinlikler kısmında yer alan maddelerden birini kullanarak destek miktarını 750 TL arttırabilirler.

Bu kapsamda, iki farklı etkinlikte kullanılmak koşuluyla, farklı maddelerden yılda iki defa yararlanılabilir.

b. “2.2.a-b-c”de yer alan etkinliklerle ilgili desteklere “2.2.d” maddesi ile ilgili destek miktarı ilave edilerek kullanılabilir.

c. “2.2.a-b-c”de yer alan etkinlikler olmaksızın “2.2.d” maddesindeki destekten yılda sadece bir kez yararlanılabilir.

Madde 3. DESTEKLERİN KULLANIM ALANLARI

Desteklerin kullanımı mali mevzuatın gerektirdiği yöntem ve belgelerle yapılabilir.

3.1. Bilimsel Etkinliğe Katılım Uygulaması

Bilimsel etkinliklere katılım desteği, mali mevzuat gereği,  şu harcama kalemlerine verilebilir:

a. Bilimsel etkinlik kayıt bedeli,

b. Yevmiye,

c. Ulaşım bedeli.

3.2. Bilimsel Etkinliğe Katılım Dışı Diğer Uygulamalar

Bilimsel etkinliklerle ilgili destek, bilimsel etkinliğe katılım dışında, aşağıda belirtilen istemler için de kullanılabilir.

a.Bilgisayar,

b. Araştırmacının alanıyla ilgili bilimsel kitap,

c. Ar-Ge’ye yönelik makine, teçhizat, tüketim malzemesi, yazılım ve diğer hizmet alımları,

d. Yurtdışında bir bilimsel merkezde bilimsel çalışmalarda bulunma giderleri,

e. “2.3.1.g” bendi kapsamındaki bilimsel toplantı giderleri.

Bilimsel destek kapsamında alınan demirbaş ve kitaplar mevzuat gereği ilgili akademik birimlerin demirbaş listelerine kaydedilir; ancak öncelikli kullanım hakkı araştırmacıya aittir; “3.2.c” kapsamındaki istemlerde verilecek destek miktarı Rektör onayı ile arttırılabilir.

Madde 4. BAŞVURU

Öğretim elemanları ile akademik kadroda olmayan ancak “doçent” unvanı almış olan Ankara Üniversitesi personeli destek için başvurabilir. Destek başvurusu yapabilmek için gerekli belgeler şunlardır:

a. Başvuru Formu (EK 1),

b. Başvuru ve Değerlendirme Formu (EK 2),

c. Desteğe dayanak oluşturan belgeler, araştırmacının katılacağı etkinlik için kayıt belgesi/ davet mektubu/ kabul belgesi, sunum özeti.

Başvuru, yukarıda belirtilen belgeleri içeren başvuru dosyasının birim yöneticilerinin onayından sonra Rektörlüğe iletilmesi ile yapılır.

Madde 5. DEĞERLENDİRME

Başvurular aşağıdaki şekilde değerlendirilir:

a. Başvuru dosyaları, “Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Komisyonu” tarafından incelenir.

b. Komisyon Raporu Üniversite Yönetim Kurulunda değerlendirilmek üzere Rektörlük Makamına sunulur (EK 2).

c. Destek, Yönetim Kurulu kararı ve Rektör onayından sonra verilebilir.

d. Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11. maddesinin (n) bendinde belirtilen bir fiilden ötürü veya Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 8. Maddesinde tanımlanan “Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerden” dolayı disiplin cezası alanlar Ankara Üniversitesi Uluslararası Bilimsel Etkinlikler Desteğinin belirlenmesinde değerlendirmeye alınmazlar, destekten yararlanamazlar.

Madde 6. YÜRÜRLÜK

Bu ilkeler Yönetim Kurulu’nda kabul edildikten sonra, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer. İlkeler, Rektör tarafından yürütülür. Bu ilkelerin yürürlüğe girmesiyle, daha önce uygulanan ilkeler yürürlükten kalkar.

İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI     

BAŞVURU FORMLARI

EK-1Başvuru-Formu    EK-2Başvuru-ve-Değerlendirme-Formu